The future of jobs and education | TEDxChiangMai

“Success is not possible without human creativity and cooperation”
“ความสำเร็จไม่สามารถทำได้หากปราศจากความคิดสร้างสรรค์และความร่วมมือของมนุษย์”

In this age of constant evolution and change in technology, Ng Yeen Seen challenges us to reflect on how this is affecting our ways of thinking, doing business and working
ในช่วงเวลาที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง พัฒนา และอยู่เรื่อยๆเช่นนี้ คุณ Ng Yeen Seen ก็ได้เชิญชวนให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการคิดว่า เทคโนโลยีเหล่านี้นั้นส่งผลกระทบต่อวิธีการคิด การสร้างธุรกิจหรือการทำงานของเราอย่างไร

Click here to view full video.